Ichiban Ohia #1

25” x 54” x 45”

Ichiban Ohia #1 is Available